DE website voor leerlingen en leerkrachten

 

 

Tips voor succesvolle ouderbetrokkenheid op de basisschool

 

1. Visie en verwachtingen gedragen door het hele team! 
Stel visie en verwachtingen op, gedragen door het hele team. De basis hiervoor zijn de wederzijdse verwachtingen tussen ouders en school (informeer hiernaar bij de ouders). Hoe concreter hoe beter! Bespreek het regelmatig met ouders, bijvoorbeeld tijdens het intakegesprek, een ouderavond en een rapportgesprek! 

2. Persoonlijk contact is als smeerolie voor communicatie! 
Ouders voelen zich gezien en serieus genomen, mogelijke misverstanden kunnen sneller uit de weg worden geruimd. 

Formeel: 
Persoonlijk contact opnemen in het takenpakket (naast het rapportgesprek) bijvoorbeeld een intakegesprek, een huisbezoek of een langer rapportgesprek. 
Rapporten altijd door de ouders persoonlijk op laten halen. 
Ouders bellen als ze zijn gemist, zoals op ouderavonden. 

Informeel: 
Sommige leerkrachten hebben nooit problemen om ouders te betrekken en anderen lukt het maar niet. Dat hangt samen met het informele contact: de gesprekjes in de klas, op de gang of op het schoolplein. 
’s Ochtends bij de deur staan om de kinderen én de ouders te begroeten. 
Ouders en hun kwaliteiten kennen. 
Ouders aanspreken als je ze nodig hebt. 

3. Benader ouders als partner! 
Ouders en school hebben allebei hetzelfde belang en dat is het welzijn van het kind. Bij conflicten en meningsverschillen is het soms moeilijk om dit gezamenlijk belang te blijven zien, toch kun je, juist dan, een stapje terug doen om vanuit het standpunt van ouders te zien hoe zij dit belang vanuit hun ervaring en deskundigheid trachten te behartigen. 

4. Wees betrouwbaar! 
Belangrijk:

  • Wees transparant in de beslissingen die je neemt: het is makkelijker om je neer te leggen bij een vervelende beslissing als je begrijpt waarom deze is genomen en je de tijd krijgt eraan te wennen.
  • Houd je aan afspraken en kom beloftes na! Als het toch mis gaat: verbloem dit niet maar wees er open over.

5. Toon waardering voor de inzet van ouders! 
Het herhaaldelijk laten blijken dat de inzet van ouders wordt gewaardeerd levert veel op en kost weinig moeite (tijdens een rapportgesprek, op de gang, in de nieuwsbrief en een bloemetje bij de jaarafsluiting). 

6. Toon oprechte interesse! 
Oprechte interesse heeft te maken met je houding: ben je werkelijk geïnteresseerd wat in wat ze je willen vertellen? Als je dit moeilijk vindt kun je collega’s vragen hoe hiermee om te gaan. Feedback is essentieel hier bij. 

7. Sta open voor diversiteit! 
Iedere ouder is anders en daarmee waardevol. Besef dat je het niet altijd met elkaar eens hoeft te zijn en dat keuzes die anders zijn dan je eigen keuzes even waardevol zijn. Dat betekent niet dat je iedere ouder ook meteen begrijpt. Durf daarom vragen te stellen! Vaak is het heel verhelderend om de motivatie van ouders te kennen. Ga uit van de kracht en mogelijkheden van de ouders. 

8. Durf grenzen te stellen! 
Duidelijke grenzen bieden veiligheid en zekerheid voor alle partijen (ouders, leerkrachten en ook de kinderen). Zorg dat grenzen (en consequenties als deze worden overschreden) voor ouders duidelijk zijn. 

9. Ouderavonden en themabijeenkomsten: interactief! 
Een ouderavond kan heel interessant zijn! 
Zorg dat het leuk blijft om naar te luisteren en dat de boodschap overkomt. Bijvoorbeeld door interactiviteit: laat ouders onderwerpen aandragen, stel vragen, check of je boodschap aankomt en laat ouders met elkaar in gesprek gaan. 

10. Deel met het team wat goed en niet goed gaat! 
Openheid in het team is noodzakelijk voor een sterke ouderbetrokkenheid. Als er onderling veel onrust en wantrouwen is, is het moeilijker om ouders positief te benaderen. Met steun van een leidinggevende sta je er niet alleen voor! Leer van collega’s!

klik hier voor de ontwikkelingen

Profijtklas Docile  |  info@profijtklas.nl